Hur mycket kan du spara? Begär offert! Ladda ner PDF!

 

Hur mycket kan du spara?  Begär offert!    Ladda ner PDF! 


Norrland är vår 
hemmamarknad, men 
vi exporterar också till Svealand, Götaland och 
andra europeiska 
länder.

 

 

Nedanstående anvisning gäller värmepumpar med reglercentral ES3 tillverkade till och med 2010.

Manöverpanel

På manöverpanelen finns en manometer för drifttrycket i kollektorn, brytare för start, kompressor och el-tillsats, varningslampor för kompressorn och tryckvakten samt reglercentralen. 

 

 

 

 

Brytare


Brytarna för Start, Kompressor och El-tillsats ska normalt alltid vara tillslagna. Reglercentralen styr kompressorn och el-tillsatsen. Om startbrytaren har varit frånslagen, indikerar reglercentralen att det har varit strömavbrott.

Tillsatsvärmen ska alltid vara tillslagen och inställd på 75°C. Den styrs av reglercentralen. Dessutom används el-tillsatsen som skydd mot legionellabakterier.

Reglercentral ES 3

Reglercentralen styr temperaturen i värmesystemet och tappvarmvattnet. Den håller också reda på energiförbrukningen och hur lång tid olika steg har varit inkopplade. Dessutom visar den bland annat hur många gånger kompressorn har startat och vilka temperaturer det är i radiatorsystemet, tappvarmvattnet och ute.

 

 

 

 

 

 

 

 


Lysdioderna 1, 2 och 3 lyser när respektive steg är inkopplat. Steg 1 är kompressorn, steg 2 är el-patronen och steg 3 är cirkulationspumpen.Lysdioden för sommardrift lyser när utetemperaturen överstiger ett inställbart värde. Då produceras bara varmvatten och ingen värme. Man kan också låsa värmepumpen på sommardrift genom att trycka in tangenten. På det sättet undviker man onödig uppvärmning om temperaturen sjunker tillfälligt. Se även rubriken sommardrift nedan.

Lysdioden för tappvarmvatten lyser när värmepumpen producerar tappvarmvatten


Lysdioden för shunt används inte i detta system.


När lysdioden för larm blinkar och ljudsignalen hörs, visas orsaken i teckenfönstret. Med pil höger eller vänster visas larmtexterna vid flera larm. Återställ genom att trycka in tangenten. Om det finns flera orsaker till larm, måste tangenten tryckas flera gånger. Har det varit strömavbrott, blinkar dioden utan ljudsignal. Om felet som orsakade larmet finns kvar, fortsätter dioden att lysa konstant.

IP-tangenten används bara när Installationsparametrarna ska ändras samt vid handkörning. Lysdioden blinkar när reglercentralen är i IP-läge. Även markören i teckenfönstret blinkar.

Plus- och minustangenten används vid ökning och minskning vid till exempel temperaturinställning.
Piltangenterna används för att förflytta sig i menysystemet.

Stand-by-läge
En minut efter senaste tangenttryckning återgår reglercentralen till stand-by-läge. Det är högst upp i menysystemet.

Inställning av klockan
Tryck pil ned en gång till Klocka. Texten VAR betyder att funktionen är variabel - går att ställa in. Justera klockan med hjälp av plus- och minustangenterna. Flytta mellan timme och minut med piltangenterna höger och vänster. Klockan har batteriuppbackning och går även vid strömavbrott. Datum och år är inställt vid leveransen och går inte att ändra.

Reglering av temperaturen
För att få lagom varmt inne styr reglercentralen Din anläggning så att temperaturen i värmesystemet anpassas efter utetemperaturen. Det kallas "styrd kondensering". Förhållandet mellan utetemperaturen och vattentemperaturen beror på flera faktorer, som husets isolering, radiatorernas storlek eller om Du har golvvärme mm. Förhållandet är dessutom olika vid olika utetemperaturer. Detta förhållande beskrivs av en kurva i reglercentralen. Den kurvan går att ändra. Vi ställer in allt när vi kör igång Din anläggning, men Du kan själv göra justeringar. Är det för varmt i något rum kan Du åtgärda det genom att strypa radiatorventilen i det rummet, men är det för varmt eller för kallt i hela huset, måste temperaturkurvan justeras.

Tillfällig höjning eller sänkning av temperaturen
Om man trycker + eller - när reglercentralen står i stand-by-läge flyttas hela temperaturkurvan med oförändrad kurvform. Ändringen står i teckenfönstret och kan enkelt återställas. Höjer eller sänker man temperaturen på detta sätt kan det bli för varmt eller kallt när utetemperaturen ändras.

Temperaturkurvan
Reglercentralen kan grundinställas på fem olika linjära normalkurvor beroende på vilken temperatur värmesystemet behöver. Vid golvvärme räcker en låg temperatur och om man har små radiatorer behöver man hög temperatur. Vi ställer in rätt grundkurva när vi installerar Din värmepump. Finjusteringen av kurvan kan Du göra själv.

  

Den streckade linjen i figuren är normalkurvan för ett hus med ett behov av +55°C värme på radiatorerna vid -35°C utetemperatur. Värmetemperaturen mäts på returledningen till värmepumpen.

Den heldragna linjen är efter finjustering. Man har ställt in att returtemperaturen inte går under +25°C även om utetemperaturen överstiger +10°C. Man har också höjt returtemperaturen något vid 0°C utetemperatur och ökat returtemperaturen när det blir kallare än -35°C ute.

 

Ändring av temperaturkurvan
Värmetemperaturen kan ändras för var femte grad utetemperatur. För att ändra temperaturkurvan stegar Du först pil nedåt två steg till Utetemperatur så att Du vet hur kallt det är ute. Stega sedan ytterligare fyra steg nedåt till Temperaturkurva. Du hamnar på 0°C. Texten VAR betyder att funktionen är variabel - går att ställa in. Stega höger eller vänster till den utetemperatur som Du vill ändra värmetemperaturen på. Ändra därefter temperaturen med plus- eller minustangenten. Ändra inte för många grader bara på en punkt, utan ändra i så fall även närliggande punkter något.
Kurvan ska inte vara för krokig.

Ändring av tappvarmvattnets temperatur
Varmvattentemperaturen är från början inställd på 48°C. Det är den temperatur som ger bäst ekonomi och komfort. Temperaturen mäts på returledningen till värmepumpen, varför vattnet i övre delen av varmvattenberedaren är varmare, cirka 55°C. Dessutom höjer el-patronen en gång i veckan varmvattentemperaturen till cirka 65°C för att förhindra uppkomst av legionellabakterier.

För att ändra varmvattentemperaturen stegar Du femton steg nedåt till Varmvatten. Tryck in IP-tangenten och stega höger för att ställa in temperaturen. Avsluta med att åter trycka in IP-tangenten så att lysdioden slocknar.

Tappvarmvattnets temperatur ska inte ställas högre än 50°C.

Sommardrift
När utetemperaturen överstiger ett inställbart värde övergår värmepumpen till sommardrift. Då produceras bara varmvatten och ingen värme. Man kan också låsa värmepumpen på Sommardriftsommardrift genom att trycka in tangenten sommardrift. På det sättet undviker man onödig uppvärmning om temperaturen sjunker tillfälligt.

Standard utetemperatur för automatisk övergång till sommardrift är 20°C. För att ändra stegar Du ett steg ned till Klocka och fem steg till höger till Sommarautomatik. Ändra temperaturen med plus- och minustangenterna.

Lagrad statistik
Reglercentralen lagrar värden för energiförbrukning, drifttid, antal starter, larm och strömavbrott. För att läsa av statistiken stegar Du ner sju steg och kommer då till Energiuttag totalt. Ett steg till höger ger antal dagar och ytterligare steg till höger ger energiuttaget för respektive steg. Ett steg nedåt ger Drifttid för respektive steg och varmvattenproduktion (stega höger). Ytterligare ett steg ner ger antalet starter för respektive steg och varmvatten samt antalet larm och strömavbrott.

Alla ovanstående värden kan nollställas var för sig genom att trycka minustangenten i fem sekunder när man står på värdet. Längst till höger i varje rad kan dessutom hela raden nollställas på samma sätt.